C ++ (ծրագրավորման լեզու). Ո՞րն է տարբերությունը * և -> - ի միջև C ++ - ում:


պատասխանել 1:

Միայն

# ներառել օգտագործելով namespace std; Class a {public: int var; ; int main () A * a = նոր A (); // Հայտարարեք սլաքը * (* a) :var = 5; // Սլաքի վրա տարբերակելու մեկ եղանակ և տարբերության արժեքը ստանալու համար ՝ a a> var << endl; / * Արդյունքներ 5, քանի որ սա ևս մեկ միջոց է `սլաքը տարբերելու համար * / 0-ը վերադառնալու համար; }

(* ա) .var

ա–> var