Ո՞րն է տարբերությունը մագնիսական պահի և մագնիսական երկկողմանի միջև:


պատասխանել 1:

Mostoftheforcefieldslikegravity,electricfieldormagneticfieldhaveasourcedistributionlikemass,chargeandcurrentsrespectivelythatgivesrisetothefield.Thepotentialofsuchfieldsdecreaseslike1rasonegoesawayfromanidealizedinfinitesimalsource.Most of the force fields like gravity, electric field or magnetic field have a source distribution like mass, charge and currents respectively that gives rise to the field. The potential of such fields decreases like \frac{1}{r} as one goes away from an idealized infinitesimal source.

\ frac ac 1} {r} [/ math]

Monopole:Thegravitationalpotentialofaplanet,farawayfromtheplanetcanbethoughtofasthatofapointmass,thispotentialthatfallsofflike1r,isknownasamonopolepotential.Monopole: The gravitational potential of a planet, far away from the planet can be thought of as that of a point mass, this potential that falls off like \frac{1}{r} , is known as a monopole potential.

Dipole:Whentherearetwoequalandoppositeelectricchargesclosetogether,atafarawaypointtheeffectofthenetchargeisnegligiblesothemonopoletermofthischargedistributioniszero.Theelectricpotentialofsuchachargedistributionissaidtobewellapproximatedbyadipoletermwholepotentialhasdistancedependenceof1r2Dipole: When there are two equal and opposite electric charges close together, at a far away point the effect of the net charge is negligible so the monopole term of this charge distribution is zero. The electric potential of such a charge distribution is said to be well approximated by a dipole term whole potential has distance dependence of \frac{1}{r^2}

Multipoles:Forarealisticsourcedistributions,thefarfieldpotentialcanbeexpandedtohavetermsofallpossiblepowers1rl,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof[math]1r3[/math]andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment.Multipoles: For a realistic source distributions, the far field potential can be expanded to have terms of all possible powers \frac{1}{r^l} , each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of [math] \frac{1}{r^3} [/math] and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

\ frac ac 1} {r} [/ math]

Sonowcomingbacktoyourquestion,foranyrealcurrentdistribution,themagneticpotentialfarawayfromthecurrentshasnumberofmultipoleterms(otherthanthemonopoleterm,whichisalwayszeroforthemagneticfield).Howeverwhenthecurrentisjustcontainedinoneclosedloopthenthedipoletermisthedominentone.Hencemagneticfieldstrengthsareoftenmeasuredintermsoftheirdipolemoments.Howeverdonotethateverymultipoletermcorrespondsonlytoanidealisedsourcedistribution.Theidealisedcurrentloopwithareaaandcurrent[math]I[/math]issaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole.So now coming back to your question, for any real current distribution, the magnetic potential far away from the currents has number of multipole terms (other than the monopole term, which is always zero for the magnetic field). However when the current is just contained in one closed loop then the dipole term is the dominent one. Hence magnetic field strengths are often measured in terms of their dipole moments. However do note that every multipole term corresponds only to an idealised source distribution. The idealised current loop with area a and current [math] I [/math] is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Երկբևեռ. Եթե երկու հավասար և հակառակ էլեկտրական լիցք միմյանց մոտ են, հեռավոր կետում զուտ լիցքի ազդեցությունը աննշան է, ուստի այս լիցքավորման բաշխման մոնոպոլ ժամկետը զրո է: Նման լիցքի բաշխման էլեկտրական ներուժը պետք է լավ մոտենա երկբևեռ տերմինով, ամբողջ ներուժը ունի հեռավորության կախվածություն

 frac1r2[/math] \ frac {1} {r ^ 2} [/ math]

Բազմաբևեռ. Իրական աղբյուրի բաշխման համար հեռավոր դաշտային ներուժը հնարավոր է ընդլայնել բոլոր հնարավոր ուժերի վրա

 frac1rl​​[/math] \ frac {1} {r ^ l} ​​[/ math]

, յուրաքանչյուր տերմին, որը հայտնի է որպես բազմապատիկ տերմին: Քառանկյուն տերմինը ունի [մաթեմատիկա] \ frac {1} {r ^ 3} [/ math] և գործակից, որը կախված է աղբյուրի բաշխումից, որը կոչվում է համապատասխան բազմապատիկի պահ:

Ref. Բազմաթիվ պահեր - USU ֆիզիկա

Այժմ մենք վերադառնում ենք ձեր հարցին. Յուրաքանչյուր իրական ընթացիկ բաշխման համար հոսանքներից հանված մագնիսական ներուժը ունի մի շարք բազմաբնույթ պայմաններ (բացառությամբ մոնոպոլ տերմինի, որը մագնիսական դաշտի համար միշտ զրո է): Այնուամենայնիվ, եթե հոսանքը պարունակվում է միայն փակ հանգույցի մեջ, ապա երկբևեռ տերմինը գերակշռում է: Հետևաբար, մագնիսական դաշտի ուժեղությունները չափվում են իրենց երկբևեռ պահերը օգտագործելով: Ուշադրություն դարձրեք, սակայն, որ յուրաքանչյուր բազմաբնույթ ժամկետը համապատասխանում է միայն իդեալականացված աղբյուրի բաշխմանը: Իդեալիզացված ընթացիկ հանգույց մակերեսով

a[/math] a [/ math]

և ընթացիկ [մաթեմատիկա] Ես [/ մաթեմատիկա] ասվում է, որ ունի երկբևեռ պահ [մաթեմատիկա] I a [/ math] և այն սահմաններում, որ հոսանքը անցնում է դեպի անսահմանություն և տարածքը անցնում է զրոյի, այնպես, որ [մաթեմատիկան] Ia- ն [/ մաթեմատիկա] շարունակում է մնալ սահմանափակ, ընթացիկ բաշխումը կոչվում է մագնիսական երկաթ:

Հիշում եմ, որ մագնիսական երկպոլի այս սահմանումը, ինչպես օգտագործվում է ստանդարտ դասագրքերի մեծ մասում, ինչ-որ տեղ տեխնիկական դժվարություններ ունի, բայց ես չեմ հիշում, թե որտեղ է խնդիրը:


պատասխանել 2:

Թե՛ էլեկտրականության, թե՛ մագնիսության ֆիզիկան հիմնված է այն բանի վրա, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում այդ հատկությունները մեր տեխնոլոգիաներում: Դրանք համատեղվել և տրամաչափվել են էլեկտրամագնիսական սպեկտրի մեջ, բայց սա էլեկտրամագնիսական թրթռանքների անսահման ուժի շատ սահմանափակ մաս է: Մարդու գիտակցությունը անսահման ներուժ ունի տիեզերքի էլեկտրամագնիսական գործողության մեջ, բայց տատանումներով, որոնք շատ ավելի նուրբ են, քան մեր լայն EM սպեկտրը:

Ֆիզիկան չի կարող ընկալել մագնիսները, քանի որ դրանք հիմնական են տիեզերքի կյանքի ուժի համար: Երկիր մոլորակի մագնիսական բևեռները վերագտել են 2003-ին `նախապատրաստվելով 2012-ին սկսված մարդկային ԴՆԹ-ի նոր մագնիսական հավասարմանը:

Լավագույն բանը, որ ես կարող եմ զգալ, երբ խաղում եմ երկաթե մագնիսների հետ, այն է, որ կա գրավիչ ուժ, որը, կարծես, հիմնված է հակառակ օրենքի վրա, ուստի վերջնական գրավչությունը դառնում է պարտատոմս: Փոխհատուցման զգացումը հիմնված է հրապարակների օրենքի վրա և երբեք չի կարող կապվել: Այս երկու ուժերի միջև կա մենաշնորհային պահ, որը սովորական բան չէ: Կոշտ, հարթ, կլոր մագնիսի մեջտեղում կա մի փոքր տարածք, որի ընթացքում տեղի է ունենում բռնություն, այնպես որ երկու մագնիսները, որոնք միմյանց հետ կապված են այս կետի շուրջը շարժվելիս, թռչում են իրարից: [տես YouTube- ի Magnetmann- ի փորձը]

Մագնիսական երկբևեռը հյուսիսից և հարավից հասկացողություն է, թե դրական և բացասական: Մտածողության այս ձևը տարբերվում է լեհերից, որոնք գրավում են միմյանց: Կա պարադոքս, որ երկաթի նման նյութերը միավորված են մագնիսական ներգրավման մեջ:

Գիտակցության աշխարհում նամակագրությունը տեղի է ունենում շոշափելի երանգների միջոցով: Դուք ճանապարհորդում եք Զգացմունքային էներգիայի միավորներով (EE), որոնք տարբեր չափսեր են և շարժվում են տարածության մեջ, և ոչ թե դրա միջով: Մագնիսները կարելի է դիտարկել որպես կանանց գեղեցկություն և գրավչություն, որոնք գրավում են տղամարդկանց ուժն ու կենսունակությունը: Արական ցանկությունն է ներթափանցել նրանց մեջ և տալ իրենց էներգիան: Ակնթարթային կապը նոր կյանք է ստեղծում, իսկ տղամարդկանց ցանկությունը թուլանում և դուրս է գալիս:

Դիպոլի միջև տարբերությունը, որը մագնիսի հյուսիսային / հարավային առանցքն է, և մագնիսական պահը հարաբերական է նյութի խտության հետ: Երկաթե մագնիսի դեպքում դա կլինի այն պահը, երբ երկու մագնիս հավաքվում են: